Bunkhouses – Thai bynciau

Llwyncrychydd Bunk House

This bunk house is owned by paddlers at our club and is about a 10min drive from our club house The bunk house can sleep up to 12 people give Linda a call on 07794937471 for further details. The address is Llwyncrychyddod, Llanpumsaint, Carmarthen. SA336JS.

Llwyncrychydd Ty bync

Mae’r Tŷ bync hwn yn eiddo i Padlwyr yn ein clwb ac mae’n ymwneud â gyriant 10min o’n tŷ clwb gall y Tŷ bync gysgu hyd at 12 o bobl yn rhoi galwad i Linda ar 07794937471 am ragor o fanylion. Y cyfeiriad yw Llwyncrychyddod, Llanpumsaint, Caerfyrddin. SA336JS.

Shepherds Hut

I have a shepherds hut that I am now renting out for glamping holidays from 3 night stays upwards. It has a double bed and everything you’ll need for a relaxing stay even knifes and forks. All you need to bring with you is yourself, a sleeping bag, towels and a portable gas camping stove. A wood/charcoal bbq is supplied.

Please contact me on 01559 362 953, email clareprice2002@hotmail.com or see my sight on www.pitchup.comunder cabins and Bryn Parc. I am 3.5 miles from the center of Llandysul.

Cwt bugeiliaid

Mae gen i gwt bugeiliaid fy mod yn awr yn rhentu allan am wyliau glampio o 3 noson o aros i fyny. Mae ganddo wely dwbl ac mae popeth y bydd ei angen arnoch ar gyfer arhosiad ymlaciol hyd yn oed a ffyrc. Y cyfan sydd angen i chi ddod gyda chi yw eich hun, bag cysgu, tyweli a Stof gwersylla nwy cludadwy. Darperir barbeciw pren/siarcol.

Cysylltwch â mi ar 01559 362 953, e-bostiwch clareprice2002@hotmail.com neu edrychwch ar fy ngolwg ar www. pitchup. cabanau comunder a Bryn Parc. Rwy’n 3.5 milltir o ganol Llandysul

Gilfach Wen Brechfa (sleeps up to 27 people!)

The accommodation sleeps up to 27 people, in a mixture of single rooms and rooms containing 2 double and 2 single beds and includes outside washdown area and a drying room as well as kitchen/dinning room, lounge etc. There is a downstairs bedroom and shower room equipped for disabled visitors. The website is www.brechfa-bunkhouse.com. Contact Jillie Gardiner, Gilfach Wen, Brechfa, Carmarthenshire, SA32 7QL

Gilfach Wen Brechfa (yn cysgu hyd at 27 o bobl!)

Mae’r llety’n cysgu hyd at 27 o bobl, mewn cymysgedd o ystafelloedd sengl ac ystafelloedd sy’n cynnwys 2 wely sengl dwbl a 2, ac mae’n cynnwys man ymolchi y tu allan ac ystafell sychu yn ogystal â chegin/ystafell fwyta, lolfa ac ati. Mae ystafell wely ac ystafell gawod ar y llawr gwaelod ar gyfer ymwelwyr anabl. Mae’r wefan yn http://www.brechfa-bunkhouse.com. Cysylltwch â Jillie Gardiner, Gilfach Wen, Brechfa, Sir Gaerfyrddin, SA32 7QL

Ceridwen (sleeps up to 25)

Ceridwen was designed and built using traditional materials to honour and reflect the peace and solace of the surroundings. It is a large house sleeping up to 25, on the site of the old smithy and stables at Pen-y-banc Farm. Sitting on the hillside and overlooking a wooded valley, the house is full of charm and character. With 40 acres of green fields, there’s plenty of room for the kids to run around and explore whilst the adults can relax on the balcony or in the garden.

The house can sleep up to 25 in one single, five twin rooms, two four-person rooms (one with en suite) and the six futons in the upstairs living room. It was designed for groups and is spacious and comfortable, even when full. The two living areas give adults and children the chance to be together in groups or escape and find some individual space.

Contact Matt and Lottie, Ceridwen Centre, Pen-y-banc Farm, Velindre, Llandysul, Carmarthenshire SA44 5XE, tel 01559 370211, email info@ceridwencentre.co.uk, website www.ceridwencentre.co.uk.

Ceridwen (cysgu i fyny at 25)

Dyluniwyd ac adeiladwyd Ceridwen gan ddefnyddio deunyddiau traddodiadol i anrhydeddu ac adlewyrchu heddwch a SOLACE’r amgylchoedd. Mae’n dŷ mawr sy’n cysgu hyd at 25, ar safle’r hen Efail a stablau ar fferm pen-y-banc. Yn eistedd ar y llechwedd ac yn edrych dros ddyffryn coediog, mae’r tŷ yn llawn swyn a chymeriad. Gyda 40 erw o gaeau gwyrdd, mae digon o le i’r plant redeg o gwmpas ac archwilio tra bod yr oedolion yn gallu ymlacio ar y balconi neu yn yr ardd.

Gall y Tŷ gysgu hyd at 25 mewn un sengl, pum ystafell ddwbl, ystafelloedd 2 4 person (un gyda en suite) a’r chwe futons yn ystafell fyw i fyny’r grisiau. Fe’i Cynlluniwyd ar gyfer grwpiau ac mae’n fawr ac yn gyfforddus, hyd yn oed pan fydd yn llawn. Mae’r ddwy ardal fyw yn rhoi cyfle i oedolion a phlant fod gyda’i gilydd mewn grwpiau neu ddianc a dod o hyd i ryw ofod unigol.

Cysylltwch â Matt a Lottie, Canolfan Ceridwen, Fferm Pen-y-banc, Felindre, Llandysul, Sir Gaerfyrddin SA44 5XE, ffôn 01559 370211, e-bost info@ceridwencentre.co.uk, gwefan http://www.ceridwencentre.co.uk.

Clyngwyn Farm Bunkhouse

The bunkhouse at Clyngwyn Farm offers a unique range of accommodation set within the beautiful countryside of the Brecon Beacons National Park and on the door step of the Brecons’ largest group of magnificent waterfalls. Contact Julie Hurst, Ystradfellte Road, Pontneddfechan, Powys SA11 5US, tel 01639 722930. Website www.bunkhouse-south-wales.co.uk

Bynty fferm clyngwyn

Mae’r bynty ar fferm Clyngwyn yn cynnig amrediad unigryw o lety wedi’i osod o fewn cefn gwlad prydferth Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac ar gam drws y grŵp mwyaf mawreddog o raeadrau godidog. Cysylltwch â Julie Hurst, ffordd Ystradfellte, Pontneddfechan, Powys SA11 5US, ffôn 01639 722930. Gwefan www.bunkhouse-south-wales.co.uk

The Long Barn Self Catering (Only 3 miles from our Centre)

Bunk house accommodation 34 beds. Call Tom or Eva on 01559 363200. £7.50 per night for over 18s and £5.50 for under 18s. Have a look at www.thelongbarn.co.uk.

Yr ysgubor hir hunan arlwyo (dim ond 3 milltir o’n canol)

Llety Tŷ bync 34 gwelyau. Ffoniwch Tom neu Eva ar 01559 363200. £7.50 y noson i bobl dros 18 oed a £5.50 i rai dan 18 oed. Edrychwch ar http://www.thelongbarn.co.uk.

Ceridwen Centre (Only 10 minutes away From Our Centre)

We’re quite handy because we’re only 10 mins away and we can accommodate for groups of up to 21. Most of the time self-catering but we’re based on an organic farm so we also do food if required. Contact Lottie Slater, tel 01559 370211 or email info@ceridwencentre.co.uk. Website www.ceridwencentre.co.uk. Post Code: SA445XE

Canolfan Ceridwen (dim ond 10 munud i ffwrdd o’n canolfan)

Rydyn ni’n eithaf handi gan mai dim ond 10 munud i ffwrdd ydyn ni a gallwn ni ddarparu ar gyfer grwpiau o hyd at 21. Mae’r rhan fwyaf o’r amser yn hunan-arlwyo ond rydym wedi’n lleoli ar fferm organig felly rydym hefyd yn gwneud bwyd os oes angen. Cysylltwch â Lottie Slater, ffôn 01559 370211 neu ebostiwch info@ceridwencentre.co.uk. Gwefan http://www.ceridwencentre.co.uk. Cod post: SA445XE

Bunk House in Milford Haven, Pembrokeshire

About 1hour 20min from the centre but it looks nice. Website www.upperneeston.co.uk Email mail@upperneeston.co.uk

Tŷ bync yn Aberdaugleddau, Sir Benfro

Tua 1awr 20munud o’r canol ond mae’n edrych yn neis. Gwefan www.upperneeston.co.uk e-bost mail@upperneeston.co.uk