Slalom School – ysgol slalom

Introduction to canoe slalom – cyflwyniad I canwio slalom

Canoe slalom is a fantastic and diverse sport spread over multiple disciplines. Here at Llandysul paddlers we have one of the best setups in the UK with access to pool, lake and river on our doorstep.  For 2019 we’d like to offer the opportunity to be part of a new initiative we’re starting this Easter and continuing until the end of summer with the opportunity to join our club slalom team thereafter. The “Slalom School” will aim at offering 9-13year olds the chance to work with our highly skilled and motivated slalom coaches at Llandysul paddlers, 2 sessions per week. The aim here is to introduce new kids to the sport, provide them with a unique set of kit and teach them the skills to ultimately race in one of our National ranking races which are held over the summer months, here on site. The School will start in the Easter holidays (April) and run to the end of August giving you 5 months to progress through to our club slalom team.

Mae Slalom Canŵio yn chwaraeon gwych ac amrywiol wedi’i wasgaru dros ddisgyblaethau lluosog. Yma yn Padlwyr Llandysul Mae gennym un o’r setups gorau yn y DU gyda mynediad i bwll, Llyn ac afon ar garreg ein drws. Am 2019 hoffem gynnig y cyfle i fod yn rhan o fenter newydd rydym yn cychwyn y Pasg hwn ac yn parhau tan ddiwedd yr haf gyda’r cyfle i ymuno â’n tîm Slalom clwb wedi hynny. Bydd yr “ysgol Slalom” yn anelu at gynnig y cyfle i rai 9-13oed weithio gyda’n hyfforddwyr Slalom medrus a brwdfrydig yn y padlwyr yn Llandysul, 2 sesiwn yr wythnos. Y nod yma yw cyflwyno plant newydd i’r gamp, rhoi set unigryw o offer iddyn nhw a dysgu’r sgiliau iddyn nhw yn y pendraw rasio yn un o’n rasys safle Cenedlaethol sy’n cael eu cynnal dros fisoedd yr haf, yma ar y safle. Bydd yr ysgol yn dechrau yn ystod gwyliau’r Pasg (Ebrill) ac yn rhedeg hyd at ddiwedd Awst gan roi 5 mis i chi symud ymlaen at ein tîm Slalom clwb.

**Summer Slalom School update** – * Diweddariad ysgol Slalom haf * *

22nd July – 31st August 22 Gorffennaf-31ain Awst

So as we move into the summer months Slalom school will be kicking off every Monday and Thursday afternoon at 4.30pm. Over the 6 weeks you will develop key skills that will be tested in 2 competitions planned over the summer. Build a good knowledge of what the sport is and how to progress. Challenge yourself and build team mates as you move through the weeks from lake to river. Llandysul paddlers is the leading Slalom club in Wales with strength and depth all the way through. This will be the first step for many future champions to come.  Details can be found on this link here.

Felly wrth i ni symud i fisoedd yr haf bydd ysgol Slalom yn cychwyn bob prynhawn dydd Llun a dydd Iau am 4.30 pm. Dros y 6 wythnos byddwch yn datblygu sgiliau allweddol a fydd yn cael eu profi mewn 2 gystadleuaeth a gynllunnir yn ystod yr haf. Meithrin gwybodaeth dda o beth yw’r gamp a sut i symud ymlaen. Heriwch eich hun ac adeiladwch gyfeillion tîm wrth i chi symud drwy’r wythnosau o Lyn i afon. Padlwyr Llandysul yw’r Clwb Slalom blaenllaw yng Nghymru gyda chryfder a dyfnder yr holl ffordd drwodd. Dyma fydd y cam cyntaf i lawer o bencampwyr y dyfodol ei gyflwyno. Gellir gweld y manylion ar y ddolen yma

Sessions will be led by our highly success Slalom team coaches and assisted by some of the best paddlers in Wales. 

Bydd y sesiynau’n cael eu harwain gan ein hyfforddwyr tîm Slalom llwyddiannus ac fe’u cynorthwyir gan rai o’r Padlwyr gorau yng Nghymru.

Sessions detailed below will guide you through your journey here at the Slalom school.

Bydd y sesiynau y manylir arnynt isod yn eich tywys drwy eich taith yma yn yr ysgol Slalom.

Lake Session – sessionau llin Llandysul paddlers centre

  • The lake at Llandysul paddlers provides a safe learning environment to progress the paddling skills and understanding of Slalom further. This will be were your first experience of “gates”, “courses” and “competition” will take place. Mae’r Llyn yn Padlwyr Llandysul yn darparu amgylchedd dysgu diogel i ddatblygu’r sgiliau padlo a dealltwriaeth o Slalom ymhellach. Dyma fydd eich profiad cyntaf o “gatiau”, “Courses” a “cystadleuaeth” yn digwydd.

River Session – sessionau afon Llandysul paddlers centre

  • The river is where we are tested to the limit. Learning about how the river works and flows before introducing “gates” and “courses” into the mix just like the lake. Rivers are where Slalom paddlers spend most of there time homing technical skills, water confidence and ultimately racing. Yr Afon yw lle rydym yn cael ein profi i’r eithaf. Dysgu am sut mae’r afon yn gweithio ac yn llifo cyn cyflwyno “pyrth” a “cyrsiau” i mewn i’r gymysgedd yn union fel y Llyn. Afonydd yw’r mannau lle mae Padlwyr Slalom yn treulio’r rhan fwyaf o’r amser yn y fan honno sgiliau technegol, hyder dŵr a rasio yn y pen draw.

Price – pris

The cost will be £5 a session for non members or £50 upfront for the full 6 weeks (2 sessions + 2 races for free). For Gold members the cost will be £20 for the full 6 weeks (4 sessions + 2 races for free)

Y gost fydd £5 sesiwn i rai nad ydynt yn aelodau neu £50 ymlaen llaw am y 6 wythnos lawn (2 sesiwn + 2 ras am ddim). Ar gyfer aelodau aur bydd y gost yn £20 am y 6 wythnos lawn (4 sesiwn + 2 ras am ddim)

Family discount available – Disgownt teulu ar gael

If you are interested or require more information about the school please contact myself or Gareth and we would be happy to help. 

Full details of all our other activities can be found on our website.

Os oes gennych ddiddordeb neu os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am yr ysgol cysylltwch â mi neu Gareth a byddem yn hapus i helpu.

Gellir gweld manylion llawn am ein holl weithgareddau eraill ar ein gwefan.

Gareth Bryant bpaddlers@aol.com