Summer Holidays 2020 –

Open Lake

llyn agored

10am – 4pm – £10
EVERY weekday pob DIWRNOD YR WYTHNOS (mon – fri) (LLUN-GWEN)
school holidays GWYLIAU YSGOL (22/07 – 30/08)
just turn up and sign in at the office. troiwch lan ac llofnodi mewn yn yr swyddfa

We have our lake open for public use. We have our staff ready to take you out on the water, give you some coaching or just watch you have some fun, safely, in the sun. We provide all the equipment necessary to have a great day out on the water. All you need to bring with you is a swimming costume and towel. Please feel free to bring a picnic and enjoy our grounds.
Under 18s need to be accompanied by a responsible adult.

Mae gennym ein Llyn ar agor i’r cyhoedd ei ddefnyddio. Mae gennym ein staff yn barod i fynd â chi allan ar y dŵr, yn rhoi rhywfaint o cymorth i chi neu dim ond yn eich gwylio yn cael rhywfaint o hwyl, yn ddiogel, yn yr haul. Rydym yn darparu’r holl offer angenrheidiol i gael diwrnod gwych allan ar y dŵr. Y cyfan sydd angen i chi ddod gyda chi yw gwisg nofio a thywel. Mae croeso i chi ddod â phicnic a mwynhau ein gerddi. Mae angen i oedolyn cyfrifol ddod gyda phobl o dan 18 oed.

River Swim and Run the Rapids

nofio yn yr afon ac rhedeg y rapids

bespoke sessions run for small groups of 2 or more
Everyday (7 days a week)

sesiynau pwrpasol a gynhelir ar gyfer grwpiau bach o 2 neu fwy
Bob dydd (7 diwrnod yr wythnos)ALL YEAR – £30 adult / £20 Under 18
Limited availability – please call to book

Drwy’r flwyddyn-£30 oedolyn/£20 dan 18 oed
Argaeledd cyfyngedig-ffoniwch i archebu

Our 2 most popular sessions on our amazing Afon Teifi. We take you down the rapids that run through the heart of the village either on a kayak or by swimming, using different challenges to help us explore and play in this dynamic environment. We tailor our sessions to suit the individual groups needs and expectations, the session usually last around 3 hours including changing.
8 Years and older, Under 18s will need a parent to sign a safety declaration.

Ein 2 sesiwn mwyaf poblogaidd ar ein afon Teifi. Rydym yn mynd â chi i lawr y rapids sy’n rhedeg drwy galon y pentref un ai ar caiac neu drwy nofio, gan ddefnyddio heriau gwahanol i’n helpu i archwilio a chwarae yn yr amgylchedd deinamig hwn. Rydym yn neid ein sesiynau i weddu i anghenion a disgwyliadau’r grwpiau unigol, fel arfer mae’r sesiwn yn para tua 3 awr gan gynnwys newid.
8 oed a hŷn, bydd angen rhiant i rai dan 18 i lofnodi datganiad diogelwch.

River Coaching

Hyfforddi afon

Subject to availability yn amodol ar argaeledd
everyday pob diwrnod (7 days a week) (7 diwrnod yr wythnos)
all year – no minimum group size trwyr blwyddyn – dim isafswm grŵp
contact us to find out more cysylltwch â ni i ddarganfod mwy

We can provide bespoke sessions, coaching, guiding and experiences on the river and lake at Llandysul Paddlers, we regularly run canoe and kayak trips of varying duration and river grade, to find out more and book please Contact Us.

Gallwn ddarparu sesiynau pwrpasol, hyfforddi, guiding a phrofiadau ar yr afon a’r Llyn yn Padlwyr Llandysul, rydym yn cynnal teithiau canŵio a caiac yn rheolaidd o wahanol hyd a graddfa afon, i gael gwybod mwy ac i archebu cysylltwch â ni.

Can’t see what you want?

Methu gweld beth chi eisiau?

If you can find what you want, then either check out all Our Adventures or Contact Us, we like to think that we tailor make experiences, so if you would like to jump and swim in the sea, climb a mountain or light a fire then do get in touch. We have many experienced, trained and qualified staff who specialise in everything outdoors and if we can’t do it then we know someone who can!

Os gallwch chi ddod o hyd i’r hyn rydych chi ei eisiau, yna naill ai edrychwch ar ein holl anturiaethau neu cysylltwch â ni, rydym yn hoffi meddwl ein bod yn teilwra i wneud profiadau, felly os hoffech neidio ar yr nofio yn y môr, dringwch fynydd neu oleuni tân yna byddwch yn cysylltu. Mae gennym lawer o staff profiadol, hyfforddedig a chymwysedig sy’n arbenigo mewn popeth yn yr awyr agored ac os na allwn ni ei wneud yna rydyn ni’n adnabod rhywun sy’n gallu!