Self-Catered & Bed and Breakfast Cottages – Bythynnod gwely a brecwast hunan-arlwy

Waunwthan Cottage

Two B&B rooms (one twin and one king size) which accommodate two people in each room. Both en suite. Guests can book them with or without breakfast.
Camping for up to 10 tents with full facilities (heated indoor kitchen/shower space, two toilets, microwave, kettle, washing up space with hot water, powerpoints so that phones can be charged). Covered space (a Dutch Barn) for motorbikes or cycles.
Wooded area with ponds to enjoy.
Kay Margerison & Michael Bellwood
Waunwthan Cottage, Saron, Llandysul, Carmarthenshire, SA44 5EJ
www.Waunwthan.co.uk Mobile: 07930 917713 Tel: 01559 372318

Dwy ystafell B&B (un ddeuawd a maint un brenin) sy’n lletya dau o bobl ym mhob ystafell. Y ddau en suite. Gall gwesteion eu trefnu gyda neu heb frecwast.
Gwersylla ar gyfer hyd at 10 pebyll gyda chyfleusterau llawn (cegin/cawod dan do cynnes, dau doiled, microdon, tegell, lle golchi llestri gyda dŵr poeth, sleidiau PowerPoint fel y gellir codi tâl am ffonau). Lle dan do (ysgubor o’r Iseldiroedd) ar gyfer beiciau modur neu feiciau.
Coediog gyda phyllau i’w mwynhau.
Kay Margerison yn y Michael Bellwood
Bwthyn waunwthan, Saron, Llandysul, Sir Gaerfyrddin, SA44 5EJ
www.Waunwthan.co.uk symudol: 07930 917713 ffôn: 01559 372318

5 Barley Mow, Llandysul:

Self catering flat in the centre of Llandysul. 1 double bed, 1 single which pulls out to a double for children. 1 double sofa bed on request. Wifi connection and TV in flat, plus a collection of DVDs. Fully equipped kitchen, lounge and dining area, walk in shower and toilet. Parking space. Washing machine and dryer available. Bedding and towels included. For more information and tariff please contact suzanne.79@live.co.uk or 01559 364947.

Fflat hunan arlwyo yng nghanol Llandysul. 1 gwely dwbl, 1 sengl sy’n tynnu allan i ddwbl i blant. 1 gwely soffa ddwbl ar gais. Cysylltiad WiFi a theledu yn wastad, ynghyd â chasgliad o DVDs. cegin, lolfa a man bwyta llawn offer, cawod a thoiled cerdded i mewn. Lle parcio. Peiriant golchi dillad a sychwr ar gael. Cynnwys dillad gwely a thyweli. Am fwy o wybodaeth a thariff cysylltwch â suzanne.79@live.co.uk neu 01559 364947.

Llandysul:

Two self catering apartments with Electronic entry.
Property One: Single En Suite apartment with TV, Internet. (£30 a Night)
Property Two: Double En Suite apartment with TV, Internet. (£40 a Night)
To book just call Dave Kilpin on 07528225601 or email davekilpin@icloud.com

Best of Wales Holiday Cottages: For information on accommodation around Llandysul have a look HERE>. A selection of 4 and 5 star holiday cottages all over Wales including many near Llandysul, Bala and many other watersport locations.

Dwy fflat hunan-arlwyo gyda mynediad electronig.
Eiddo un: un fflat en suite gyda theledu, rhyngrwyd. (£30 y nos)
Eiddo dau: fflat en suite dwbl gyda theledu, rhyngrwyd. (£40 y nos)
I archebu ffoniwch Dave Kilpin ar 07528225601 neu e-bostiwch davekilpin@icloud.com

Gorau Cymru bythynnod gwyliau: am wybodaeth am lety o gwmpas Llandysul edrychwch yma}. Detholiad o fythynnod gwyliau 4 a 5 seren ledled Cymru gan gynnwys llawer ger Llandysul, y Bala a llawer o leoliadau chwaraeon dŵr eraill.

Penpynfarch Cottage

Cosy Cottage (sleeps 4/5) and a nice, affordable Studio Flat (sleeps 2/3) at Penpynfarch. Only 25 min walk along the old railway line or 15 min cycle ride,or a 10 min drive along the Old Pencader Road. Our website is www.penpynfarch.co.uk, phone 01559 384 948 (Eeva or Andy) and email  enquiries@penpynfarch.co.uk.

Bwthyn Clyd (cysgu 4/5) a fflat stiwdio braf, fforddiadwy (cysgu 2/3) ym Mhenpynfarch. Dim ond 25 munud sy’n cerdded ar hyd yr hen reilffordd neu daith feicio 15 munud, neu yriant 10 munud ar hyd hen ffordd Pencader. Ein gwefan yw http://www.penpynfarch.co.uk, ffoniwch 01559 384 948 (Eeva neu Andy) a enquiries@penpynfarch.co.uk e-bostiwch.

Budget Accommodation Llandysul:

Budget accommodation in Llandysul!

***Special offer for canoeists March 2020***

           Single £12.00 pppn

           2 sharing £18 for the room per night. 

     A pleasant simple room in Llandysul,

          (just a short walk from Paddlers.)

            Shared kitchen and bathroom

            Phone Biddy 07846 850 068

   Or email biddywells@madasafish.com

Dolhaidd Mansion (Only 5 miles from our centre)

Set in 25 acres of beautiful pasture within a Site of Special Scientific Interest (SSSI), the Dolhaidd Mansion Holiday Cottages form part of a Grade II listed country house estate built in the seventeenth century during the reign of Charles II.

Three 2-bedroom self-catering cottages are set around a former stable-block courtyard while one 3-bedroom cottage is nearby adjoining the Mansion. The Cottages are tasteful conversions, maintaining the charm and character of the original buildings.

For further information just call Caroline or Andrew Ashley, Dolhaidd Mansion, Henllan, Newcastle Emlyn, Carmarthenshire, SA44 5TG Tel: 01559 371802 email: dolhaiddmansion@tesco.net

Wedi’i osod mewn 25 erw o borfa hardd o fewn safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig (SODDGA), mae bythynnod gwyliau Dolhaidd yn ffurfio rhan o ystâd Tŷ Gwledig rhestredig gradd II a adeiladwyd yn yr ail ganrif ar bymtheg yn ystod teyrnasiad Siarl II.

Mae tri bwthyn hunan-ddarpar 2 ystafell wely wedi’u gosod o amgylch hen gwrt bloc sefydlog tra bod un fwthyn 3 ystafell wely gerllaw’r plasty. Mae’r bythynnod yn sgyrsiau chwaethus, gan gynnal swyn a chymeriad yr adeiladau gwreiddiol.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch Caroline neu Andrew Ashley, Plas Dolhaidd, Henllan, Castellnewydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin, SA44 5TG ffôn: 01559 371802 ebost: dolhaiddmansion@tesco.net

Happy Donkey Hill

Katie, Andy and all our pets would like to welcome you to their welsh luxury farmhouse and donkey sanctuary, situated in an isolated, elevated position with splendid views of the Teifi valley. Luxurious rooms and friendly hospitality make Happy Donkey Hill the perfect base to explore West Wales. Do as much or as little as you like, from white water rafting and gorge walking to snoozy lie-ins and boozy lunches!

We have three cottages: The Dairy (sleeps up to 11), The Stables (aimed at couples) and Millers Cottage (sleeps 4). We also have a gym, 2 eight seater hot tubs and 3 B&B rooms available, one super king size with ensuite facilities and 2 large double rooms sharing a magnificent bathroom with full size bath and a separate  shower. Housetrained dogs that are good with  other animals are most welcome and all diets from vegans and celiacs to gourmet foodies are catered for. House-wide Wi-fi access and evening meals by request. Wherever possible we use locally sourced organic produce. Ample  parking  is  available, with  storage  for bikes,  boots, fishing tackle,  canoes,  trailers and even stabling for your horses if required! (sorry no children under 14) We aim to beat the rest on price and experience!

We are only 1 mile from Llandysul Paddlers canoe centre. A bit of comfort for the guests who don’t mind doing the rough stuff all day but need to recuperate at night!

You can find us on the B4476 half way between Llandysul and the village of  Prengwyn,  SA44 4EG   for  Sat Nav users.
Contact Kate Clamp Tel: 01559 364766 or 07778 190784 Email: happydonkeyhill@btinternet.com

Hoffai Katie, Andy a’n hanifeiliaid anwes i gyd eich croesawu i’w ffermdy moethus a noddfa asyn Cymreig, a leolir mewn safle ynysig, uchel gyda golygfeydd ysblennydd o Ddyffryn Teifi. Mae ystafelloedd moethus a lletygarwch cyfeillgar yn gwneud Bryn asyn hapus y ganolfan berffaith i archwilio Gorllewin Cymru. Gwnewch gymaint neu gyn lleied ag y mynnwch, o rafftio dŵr gwyn a cherdded ceunant i hepian-INS a chinio meddwol!

Mae gennym dri bwthyn: y llaethdy (cysgu i fyny at 11), y stablau (wedi’u hanelu at barau) a Millers Cottage (cysgu 4). Mae gennym gampfa hefyd, 2 8 o tybiau poeth a 3 ystafell B&B ar gael, un maint Super King gyda chyfleusterau ensuite a 2 ystafell ddwbl fawr yn rhannu ystafell ymolchi wych gyda baddon o faint llawn a chawod ar wahân. Mae croeso i gŵn sydd wedi’u hyfforddi mewn tŷ ac sy’n dda gydag anifeiliaid eraill ac mae pob diet gan feganiaid a celiacs i gourmet foodies yn cael eu diwallu. Mynediad wi-fi a phrydau gyda’r nos ar draws y tŷ ar gais. Lle bynnag y bo modd, defnyddiwn gynnyrch organig o ffynonellau lleol. Mae digon o le parcio ar gael, gyda storfeydd ar gyfer beiciau, esgidiau, taclo pysgota, canŵs, trelars a hyd yn oed stabl ar gyfer eich ceffylau os oes angen! (sori dim plant dan 14 oed) Anelwn at guro’r gweddill ar bris a phrofiad!

Nid ydym ond 1 filltir o Ganolfan canŵio Padlwyr Llandysul. Ychydig o gysur i’r gwesteion sydd ddim yn meddwl gwneud y pethau garw drwy’r dydd ond sydd angen gwellhad yn y nos!

Gallwch ddod o hyd i ni ar yr B4476 hanner ffordd rhwng Llandysul a phentref Prengwyn, SA44 4EG ar gyfer defnyddwyr sat nav.
Cysylltwch â Kate clamp ffôn: 01559 364766 neu 07778 190784 ebost: happydonkeyhill@btinternet.com

Gilwen in Llandysul

Only a quarter of a mile from our Centre. There are spectacular southerly Teifi valley views from this chalet bungalow. Gilwen is situated along a quiet lane on the outskirts of Llandysul, with easy access to all the facilities of the town including a selection of pubs and eating places. The sports centre and swimming pool are nearby and the area is good for walking and cycling. The lovely beaches of beautiful Cardigan bay are 20 minutes away. Other features: Digital TV, good for walkers, great views, king size bed, near golf course, walk to pub and Llandysul Paddlers canoe centre.

Gilwen can accommodate four to five and has been professionally converted to provide a roomy and comfortable self-contained annexe, which is tastefully furnished. Outside there are plenty of parking spaces for cars alongside the cottage.

Key facts

• Electricity and central heating included in the rental price
• Bed linen and towels provided
• Sorry no pets allowed
• Smoking is not permitted in Gilwen

For further information call Mavis 01559 364927 or email mavis.brewer123@btinternet.com

Dim ond chwarter milltir o’n canol. Ceir golygfeydd ysblennydd o Ddyffryn Teifi ar y de o’r byngalo Siales hwn. Saif Gilwen ar hyd lôn dawel ar gyrion Llandysul, gyda mynediad hawdd i holl gyfleusterau’r dref gan gynnwys detholiad o dafarndai a lleoedd bwyta. Mae’r ganolfan chwaraeon a’r pwll nofio gerllaw ac mae’r ardal yn dda ar gyfer cerdded a beicio. Mae traethau hyfryd Bae Ceredigion hardd yn 20 munud i ffwrdd. Nodweddion eraill: teledu digidol, da i gerddwyr, golygfeydd gwych, gwely maint King, ger cwrs golff, cerdded i’r dafarn a Chanolfan canŵio Padlwyr Llandysul.

Gall Gilwen letya pedwar i bump ac mae wedi cael ei thrawsnewid yn broffesiynol i ddarparu Atodiad hunangynhwysol sy’n clwydo’n gyfforddus, sydd wedi’i ddodrefnu’n chwaethus. Y tu allan mae digon o lefydd parcio ar gyfer ceir wrth ochr y bwthyn.

Ffeithiau allweddol

• Trydan a gwres canolog wedi’u cynnwys yn y pris rhent
• Darperir dillad gwely a thywelion
• Sori na chaniateir anifeiliaid anwes
• Ni chaniateir ysmygu yn Gilwen

Am wybodaeth bellach ffoniwch Mavis 01559 364927 neu e-bostiwch mavis.brewer123@btinternet.com

Talgoed Cottage

3 miles from Llandysul Paddlers Canoe Centre, Talgoed Cottage has recently been renovated to a high standard and is located in peaceful surroundings. The accommodation sleeps 4 people over 2 bedrooms and there is plenty of car parking space.

Please visit our website www.talgoedcottage.co.uk for further details or contact Susan James 01559 384332.

3 milltir o Ganolfan canŵio Padlwyr Llandysul, adnewyddwyd bwthyn Talgoed i safon uchel yn ddiweddar ac mae wedi ei leoli mewn amgylchoedd heddychlon. Mae’r llety’n cysgu 4 o bobl dros 2 ystafell wely ac mae digon o le i barcio ceir.

Ewch i’n gwefan www.talgoedcottage.co.uk am fanylion pellach neu cysylltwch â Susan James 01559 384332.

A recently converted stone barn

This cottage ideally suits a couple wanting to get away from it all.  It is set on a small working farm in the beautiful rolling countryside of the Teifi Valley and some 12 miles from the coast, a peaceful and eco friendly retreat.  Can sleep up to 4 adults and two children with a travel cot available. Well behaved pets are welcome.  The surrounding area offers many attractions to the walker, bird watcher, fisherman and country lover, such as the Pembrokeshire Coastal Path, Cennarth Falls and Poppet Sands (which allows dogs), Llandysul Canoe Centre, and the Starlight Riding School.

The Farm is run on organic principles and keeps sheep, cattle, a couple of ponies, free range chickens and a sheepdog.  We are about 2 miles from the market town of Newcastle Emlyn with its lovely range of independent shops and the ruins of a castle which is open to the public.  The beautiful coastline of Cardigan Bay is about 12 miles away with its numerous sandy coves and impressive rock outcrops from which can be seen various seabirds and sometimes dolphins and seals.

The cottage has solar water heating and a wood burning stove. Fuel and electricity are provided, as is the bed linen and towels.  The kitchen is equipped with electric oven and hob, microwave, washing machine and fridge.  The sitting room has a double bed settee and a child’s bed, dvd and TV with Sky.  WiFi is available. Downstairs shower room with toilet and hand basin. Upstairs is a double bedded room further child’s bed, en suite bathroom with toilet and hand basin. Also an airing cupboard with hanging space. Outside there is a fuel store with a freezer and room put muddy boots (and dogs!) an enclosed garden  with barbeque, table and chairs.

Free range eggs, garden produce and homemade preserves may be available.  A snack meal will be provided for your arrival and tea, milk etc. left ready for you.

Prices from £175 for 2 people + £10 person or pet thereafter Low season,  £350 High season.  For more details phone Anne 01559370572 or 07816270976  email annespiers@live.co.uk website www.swallow-cottage.com.

Mae’r bwthyn hwn yn gweddu’n ddelfrydol i gwpl sydd eisiau symud oddi wrth y cyfan.  Mae wedi’i osod ar fferm weithiol fechan yng nghefn gwlad hardd Dyffryn Teifi a thua 12 milltir o’r arfordir, encilfa heddychlon ac ecogyfeillgar.  Yn gallu cysgu hyd at 4 oedolyn a dau blentyn gyda cot teithio ar gael. Croesewir anifeiliaid anwes sy’n ymddwyn yn dda.  Mae’r ardal gyfagos yn cynnig llawer o atyniadau i’r cerddwr, y gwyliwr adar, y pysgotwr a’r gariwr cefn gwlad, megis llwybr arfordir Sir Benfro, y Rhaeadr Cennarth a’r ‘ Poppet Sands ‘ (sy’n caniatáu cŵn), Canolfan canŵio Llandysul, ac ysgol farchogaeth Starlight.

Mae’r fferm yn cael ei rhedeg ar sail egwyddorion organig ac mae’n cadw defaid, gwartheg, ychydig o ferlod, ieir buarth a dafad-ci.  Rydym tua 2 filltir o dref farchnad Castellnewydd Emlyn gyda’i hamrywiaeth hyfryd o siopau annibynnol ac adfeilion Castell sydd ar agor i’r cyhoedd.  Mae arfordir prydferth Bae Ceredigion tua 12 milltir i ffwrdd gyda’i cildraethau tywodlyd niferus a brigiadau creigiau trawiadol y gellir eu gweld o adar môr amrywiol ac weithiau dolffiniaid a morloi.

Mae gan y bwthyn wres dŵr solar a Stof llosgi coed. Darperir tanwydd a thrydan, yn ogystal â’r dillad gwely a’r tyweli.  Mae ffwrn a hob trydan yn y gegin, microdon, peiriant golchi ac oergell.  Mae’r ystafell eistedd yn cael soffa ddwbl a gwely, DVD a theledu i blentyn gyda Sky.  WiFi ar gael. Ystafell gawod i lawr y grisiau gyda thoiled a basn golchi dwylo. I fyny’r grisiau Mae ystafell ddwbl gwely’r plentyn ymhellach, ystafell ymolchi en suite gyda thoiled a basn golchi dwylo. Hefyd cwpwrdd gwyntyllu gyda lle i hongian. Y tu allan, mae storfa danwydd gyda rhewgell ac mae ystafell yn cael ei rhoi mewn esgidiau mwdlyd (a chŵn!) gardd amgaeedig gyda barbiciw, Bwrdd a chadeiriau.

Gall wyau buarth, cynnyrch gardd a chyffeithiau cartref fod ar gael.  Bydd pryd o fwyd yn cael ei ddarparu er mwyn i chi gyrraedd a chael te, llaeth ac ati wedi’i adael yn barod i chi.

Prisiau o £175 ar gyfer 2 pobl + £10 person neu anifail anwes ar ôl y tymor isel, £350 tymor uchel.  Am fwy o fanylion ffoniwch Anne 01559370572 neu 07816270976 ebostiwch annespiers@live.co.uk gwefan http://www.swallow-cottage.com.

Rock Mill Apartment

This newly converted weaver’s loft is in the grounds of one of the only working water powered Woollen Mills in Wales, a Grade II listed building. Self Catering Accommodation sleeps 1 to 4, 1 bedroom – £289 to £589 per week. www.rockmillwales.co.uk.

Mae llofft Weaver, sydd newydd ei drawsnewid, ar dir un o’r unig felinau gwlân sy’n gweithio yn y diwydiant dŵr yng Nghymru, sef adeilad rhestredig gradd II. Llety hunan-ddarpar yn cysgu 1 i 4, 1 ystafell wely – £289 i £589 yr wythnos. http://www.rockmillwales.co.uk.

Llainddu Farm Self Catering Holiday Cottage

Only 7 miles from our centre, Llainddu farm cottage sleeps up to 7 people and is surrounded by woods and farmland with excellent views across the Teifi valley. Mountain bike and canoe storage available on site. For further information and bookings please contact Cath or Alistair on 01559 371369 or email: bookings@llainddu-farm.co.uk. Website: www.llainddu-farm.co.uk.

Dim ond 7 milltir o’n canol, mae bwthyn fferm Llainddu yn cysgu hyd at 7 o bobl ac mae wedi’i amgylchynu gan goedwigoedd a thir fferm gyda golygfeydd ardderchog ar draws Dyffryn Teifi. Storfa ar gyfer beiciau mynydd a chanŵio ar gael ar y safle. Am ragor o wybodaeth ac archebion cysylltwch â cath neu Alistair ar 01559 371369 neu e-bostiwch: bookings@llainddu-farm.co.uk. Gwefan: http://www.llainddu-farm.co.uk.

Penrhipyn

A 5 Star Accommodation sleeping 6, Penrhipyn was originally a blacksmith’s shop. The 19th century traditional Welsh cottage is built of river stone with traditional features throughout, including exposed oak beams and wooden flooring. The bedrooms offer wonderful views across the valley. Located in the idyllic hamlet of Gwernogle, in the heart of the Cothi valley, Penrhipyn is a beautiful and tranquil rural retreat. Situated on the edge of the Brechfa forest and close to Llanfihangel, Rhos-y-Corn mountain and the Gorlech Trails and Abergorlech, Penrhipyn is an ideal base for walkers and cyclists or for those who just want to get away from it all. Lock-up and washing facilities for up to 6 bikes available. For more information or to make a booking please contact Rhoslyn Andrews-Betts, email info@penrhipyncottage.co.uk. Website: www.penrhipyncottage.co.uk. Tel: 01267 202 344

Llety 5 seren yn cysgu 6, Penrhipyn oedd siop blacksmith yn wreiddiol. Mae Bwthyn Cymreig traddodiadol y 19eg ganrif wedi ei adeiladu o gerrig o’r afon gyda nodweddion traddodiadol drwyddo draw, gan gynnwys trawstiau derw agored a lloriau pren. Mae’r ystafelloedd gwely yn cynnig golygfeydd bendigedig ar draws y Dyffryn. Wedi ei leoli ym mhentrefan ddelfrydol Gwernogle, yng nghalon Dyffryn Cothi, mae Penrhipyn yn encilfa wledig hardd a heddychlon. Wedi’i lleoli ar ymyl coedwig Brechfa ac yn agos i Lanfihangel, Mynydd Rhos-y-corn a llwybrau Gorlech ac Abergorlech, mae Penrhipyn yn ganolfan ddelfrydol i gerddwyr a beicwyr neu i’r rhai sydd am ddianc rhag y cyfan. Cyfleusterau cloi ac ymolchi ar gyfer hyd at 6 beic ar gael. Am fwy o wybodaeth neu i wneud archeb cysylltwch â Rhoslyn Andrews-Betts, e-bostiwch info@penrhipyncottage.co.uk. Gwefan: http://www.penrhipyncottage.co.uk. Ffôn: 01267 202 344

Peterwell House

Peterwell House is a beautifully refurbished 19th century house, on the outskirts of the University and market town of Lampeter in Ceredigion, Wales. With stunning views across the Teifi Valley, you are sure of a warm Welsh welcome however long your stay. Maestir Road, Lampeter, Ceredigion SA48 7PA, phone 01570 421301, www.peterwellhouse.com

Mae peterwell House yn dŷ o’r 19eg ganrif a adnewyddwyd yn hyfryd, ar gyrion y brifysgol a thref farchnad Llanbedr Pont Steffan yng Ngheredigion, Cymru. Gyda golygfeydd godidog o Ddyffryn Teifi, rydych yn siŵr o gael croeso cynnes Cymreig waeth pa mor hir y byddwch yn aros. Ffordd maestir, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 7PA, ffôn 01570 421301, www.peterwellhouse.com

Teifi View Cottage – Self Catering Holiday Cottage 7 miles from Llandysul

Teifi View Cottage is a recently refurbished cottage. It has 3 bedrooms and can sleep up to 6 people. It is situated one mile from the market town of Newcastle Emlyn and is surrounded by woodland with fantastic views across the Teifi valley. There is plenty of parking. The owners house is next door. The cottage is available throughout the year. For more details and pictures of this cosy cottage please see our entry on http://www.cardiganshirecoastandcountry.com/holiday-cottage-newcastle-emlyn.php For further information and bookings please email Sue at sue.mcdermid@btinternet.com or Telephone 01239 711329.

Bwthyn a adnewyddwyd yn ddiweddar yw Teifi View Cottage. Mae ganddo 3 ystafell wely a gall gysgu hyd at 6 o bobl. Mae wedi’i lleoli un filltir o dref farchnad Castellnewydd Emlyn ac mae wedi’i hamgylchynu gan goetir gyda golygfeydd gwych ar draws Dyffryn Teifi. Mae digon o le parcio. Mae Tŷ’r perchenogion y drws nesaf. Mae’r bwthyn ar gael drwy’r flwyddyn. Am fwy o fanylion a lluniau o’r bwthyn clyd hwn, gweler ein cofnod ar http://www.cardiganshirecoastandcountry.com/holiday-cottage-newcastle-emlyn.php am fwy o wybodaeth ac archebu, anfonwch e-bost at Sue ar sue.mcdermid@btinternet.com neu ffoniwch 01239 711329.

Llaingyfre Holiday Cottages

Cottages in Llaingyfre, Pencader. Self catering accommodation, Old Dairy Cottage sleeping 5 and Red Kite Cottage sleeping 2, as well as a caravan sleeping 2. Further details can be found on our web site www.llaingyfre.co.uk. Email llaingyfre@btinternet.com

Bythynnod yn Llaingyfre, Pencader. Llety hunanarlwyo, hen fwthyn llaeth yn cysgu 5 a Bwthyn y barcud coch yn cysgu 2, yn ogystal â charafán yn cysgu 2. Ceir rhagor o fanylion ar ein gwefan http://www.llaingyfre.co.uk. E-bost llaingyfre@btinternet.com

Waunifor Holiday Cottages

Waunifor Holiday Cottages have 5 self-catering cottages which sleep from 2 – 10 people per cottage. We are in Maesycrugiau, 5 miles from Llandysul. Contact Sally Pilkington, tel 01559395437, email info@waunifor.com, website www.waunifor.com

Ar gyfer bythynnod gwyliau Waunifor Mae 5 bwthyn hunanarlwyo sy’n cysgu o 2-10 o bobl i bob bwthyn. Rydym yn Maesycrugiau, 5 milltir o Landysul. Cysylltwch â Sally Pilkington, ffôn 01559395437, e-bost info@waunifor.com, gwefan www.waunifor.com

Cerrig Llwyddion (The Welsh Retreat)

Cerrig Llwyddion is a rural retreat where you can create your own kind of holiday. A place of space, freedom and comfort; whether it be for work or play. Nestled in beautiful West Wales set in 12 acres of lush land with 6 acres of bluebell woodlands alongside the small River Bargoed; there are many special areas to wander for quiet moments of contemplation or play.

The accommodation available is a self contained cottage attached to our farmhouse and the renovated barn which is run on ecological principles. The hot water and all rooms are heated by a central thermal store, fed by the wood burner and solar panels. It will be part of your eco friendly experience to light and stock the wood burner!

Julie Jenkins and Linda Hurst, Cerrig Llwyddion, Blaengilfach, Rhos, Llandysul, Carmarthenshire. SA44 5HE. Tel: 01559 370801, Mob: 07810 486 807, Fax: 01559 370801, Email: in

Mae cerrig llwyddo yn enciliad gwledig lle gallwch greu eich math eich hun o wyliau. Lle o le, rhyddid a chysur; boed hynny ar gyfer gwaith neu chwarae. Wedi’i leoli yng ngorllewin Cymru hardd wedi’i osod mewn 12 erw o dir ffrwythlon gyda 6 acer o goetiroedd clychau’r gog ynghyd ag afon Bargod fechan; Mae llawer o ardaloedd arbennig i grwydro ar gyfer adegau tawel o fyfyrdod neu chwarae.

Mae’r llety sydd ar gael yn fwthyn hunangynhwysol sydd ynghlwm wrth ein ffermdy a’r ysgubor sydd wedi’i hadnewyddu ac sy’n cael ei rhedeg ar sail egwyddorion ecolegol. Mae’r dŵr poeth a’r holl ystafelloedd yn cael eu gwresogi gan storfa thermol ganolog, wedi’i fwydo gan losgydd y coed a phaneli solar. Bydd yn rhan o’ch profiad ecogyfeillgar i oleuo a stocio’r llosgwr pren!

Julie Jenkins a Linda Hurst, cerrig llwyddo, Blaengilfach, Rhos, Llandysul, Sir Gaerfyrddin. SA44 5HE. Ffôn: 01559 370801, mob: 07810 486 807, Ffacs: 01559 370801, e-bost: info@welshretreat.com, gwefan: www.welshretreat.comfo@welshretreat.com, Website: www.welshretreat.com

Brynaber

A 2-bedroomed traditional stone cottage, large garden, dogs welcome, sleeps a maximum of 5, in Aberbanc. Contact Lindy tel 07977477372 or email brynaber.info@yahoo.co.uk. Website www.brynaber.co.uk

Bwthyn carreg traddodiadol 2 ystafell wely, gardd fawr, croeso i gŵn, yn cysgu uchafswm o 5, yn Aberbanc. Cysylltwch â Lindy ffôn 07977477372 neu ebostiwch brynaber.info@yahoo.co.uk. Gwefan www.brynaber.co.uk

Cwm Cerig Cottages (Self Catering Cottages)

Dorinda Cottage – Sleeps up to 7 people. (£350 Per Week or £60 Per night)

Quail Cottage – Sleeps 2 People also 2 put up beds. (£250 p/ week or £40 per night)

Mossy Cottage – A newly completed chalet-style property overlooking a small river, sleeps 2 people. There is a double bedroom, a large sitting room with log burning stove and T.V. The cottage has a sun room with views along the valley.

Small fly fishing lake on site, OK for canoeists to use. Contact David and Julie Dunnell, Dorinda Cottage, Cwm Cerig, Pentre Cwrt, Llandysul, Carmarthenshire SA44 5AJ. Email daviddunnell@tiscali.co.uk

Bwthyn dorinda-cysgu hyd at 7 o bobl. (£350 yr wythnos neu £60 y noson)

Bwthyn y cwâl-cysgu 2 Roedd pobl hefyd yn 2 gosod gwelyau. (£250 c/wythnos neu £40 y noson)

Bwthyn mossy-eiddo sydd newydd ei gwblhau ar ffurf chalet yn edrych dros afon fechan, yn cysgu 2 o bobl. Mae ystafell wely ddwbl, ystafell eistedd fawr gyda Stof llosgi boncyffion a teledu Mae gan y bwthyn ystafell haul gyda golygfeydd ar hyd y Dyffryn.

Llyn pysgota plu bach ar y safle, yn iawn i ganŵ-wyr ei ddefnyddio. Cysylltwch â David a Julie dunnell, Dorinda Cottage, Cwm Cerig, Pentre Cwrt, Llandysul, Sir Gaerfyrddin SA44 5AJ. E-bost daviddunnell@tiscali.co.uk

Stallion Valley Holiday Cottage

6 bed luxury holiday cottage in Prengwyn, just 2 miles from our centre with a 50mX20m pond to paddle on. Pets welcome, may also be left unattended in outdoor kennel. Please phone 01559 363444 or 07796 893092. Mick Baross, Stallion Valley, Cwm March Farmhouse Cottages, Prengwyn, Llandysul, Ceredigion SA44 4LR. Website www.stallionvalley.com

bwthyn gwyliau 6 gwely moethus yn Prengwyn, dim ond 2 filltir o’n canol gyda phwll 50mX20m i badlo arno. Gellir gadael anifeiliaid anwes hefyd mewn cytiau cwn y tu allan. Ffoniwch 01559 363444 neu 07796 893092. Mick Baross, Cwm Stalwm, bwthyn ffermdy Cwm March, Prengwyn, Llandysul, Ceredigion SA44 4LR. Gwefan www.stallionvalley.com

Country Cottage Escape Y Bwthyn

Self catering cottage, sleeps 4 and a bed settee can comfortably accommodate 6 people. Wonderful caravan accommodation sleeps 6, as well as a caravan site so no excuses! Wonderful isolated location on a hill farm on Llanllwni Mountain – wonderful walking, cycling country. For more details tel 01559 395 237 or 0777 902 1231

Caerdelyn Environmentally Friendly Self Catering Cottage (Only 10 Miles From Our Centre)

5 en suite rooms. Call 01559 384556. Have a look at www.caerdelyn.co.uk. (OWNED BY MEMBERS OF LLANDYSUL PADDLERS CANOE CLUB)

Bwthyn hunan-ddarpar, cysgu 4 a gall soffa gwely letya 6 o bobl yn gyfforddus. Llety carafanau bendigedig yn cysgu 6, yn ogystal â safle carafanau felly dim esgusodion! Lleoliad ynysig bendigedig ar fferm fynydd ar fynydd Llanllwni-cerddi gwych, Gwlad feicio. Am fwy o fanylion ffôn 01559 395 237 neu 0777 902 1231

Bwthyn hunan arlwyo ecogyfeillgar caerdelyn (dim ond 10 milltir o’n canol)

5 ystafell en suite. Ffoniwch 01559 384556. Edrychwch ar http://www.caerdelyn.co.uk. (YN EIDDO I AELODAU CLWB CANŴIO PADLWYR LLANDYSUL)

Llwyncrwn Farm, Pencader

On Llwyncrwn Farm. Enjoy a picnic in one of the fields, by the ponds or in the woods. Walk in 30 acres of fields with ponds, hedgerows and orchards. Walk to the Tyweli River. Extra Info: A canoeing lake on site! Website: www.llwyncrwnfarm.co.uk/cottage.htm. Contact: Michael Martin, Mark Beauchamp, Llwyncrwn Farm, Pencader,  Carmarthenshire SA39 9AH. Phone 01559 389 099 , email: info@llwyncrwnfarm.co.uk, website www.llwyncrwnfarm.co.uk

Ar fferm Llwyncrwn. Mwynhewch bicnic yn un o’r caeau, gan y pyllau neu yn y coed. Cerddwch mewn 30 erw o gaeau gyda phyllau, gwrychoedd a pherllannau. Gerdded i afon tyweli. Gwybodaeth ychwanegol: Llyn canŵio ar y safle! Gwefan: www.llwyncrwnfarm.co.uk/cottage.htm. Cyswllt: Michael Martin, Mark Beauchamp, Llwyncrwn Farm, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9AH. Ffôn 01559 389 099, e-bost: info@llwyncrwnfarm.co.uk, gwefan www.llwyncrwnfarm.co.uk

4 Star Self Catering Holiday Cottages

Snowy and Hilary Wilson, Blaendyffryn, Llanllwni, Pencader, Carmarthenshire SA39 9EB, phone 01559 395615, email info@welsh-retreat.co.uk, website www.welsh-retreat.co.uk

Snowy a Hilary Wilson, Blaendyffryn, Llanllwni, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EB, ffôn 01559 395615, e-bost info@welsh-retreat.co.uk, gwefan www.welsh-retreat.co.uk

Farmyard Cottages (Self Catering)

Mr & Mrs Bramley, Farmyard Nurseries, Llandysul, Carmarthenshire SA44 4RL, tel 01559 362200

Mr, Mrs Bramley, meithrinfeydd buarth, Llandysul, Sir Gaerfyrddin SA44 4RL, ffôn 01559 362200

West Wales Cottages

West Wales Cottages -a selection of holiday cottages in the Cardigan Bay area. Contact Rod on 01545 580496 or email r.attrill@virgin.net. Website www.newquay-westwales.co.uk

Bythynnod Gorllewin Cymru-detholiad o fythynnod gwyliau yn ardal Bae Ceredigion. Cysylltwch â Rod ar 01545 580496 neu e-bostiwch r.attrill@virgin.net. Gwefan www.newquay-westwales.co.uk

Pwlleog Cottage

Close to and overlooking the River Teifi with easy access to Llandysul. A A fishing (two minute walk to the Brynhawc beat) and private fishing. Contact Mrs Velma Thomas, 01559 395267 Pontllwni, Maesycrugiau, Pencader, Ceredigion SA39 9LT

Yn agos at Afon Teifi ac yn ei gorlifo gyda mynediad hawdd i Landysul. A pysgota (dwy funud o gerdded i guriad Brynhawc) a physgota preifat. Cysylltwch â Mrs Velma Thomas, 01559 395267 Pontllwni, Maesycrugiau, Pencader, Ceredigion SA39 9LT

The Mill

Abercych, Pembrokeshire SA37 0EX. Two cottages (sleep 4 / 6) set in 14 acres in the beautiful Cych valley, with private fishing on the river Cych. Lovely walks and scenery and plenty of peace and quiet. Open all year. www.pembrokeshire-breaks.co.uk/propdetails.cfm?PropID=4009. Contact Alan Ford 01239 682152

Abercych, Sir Benfro SA37 0EX. Dau fythynnod (cwsg 4/6) a osodwyd mewn 14 acer yng Nghwm hardd cych, gyda physgota preifat ar afon cych. Teithiau cerdded a golygfeydd hyfryd a digon o heddwch a thawelwch. Agored drwy’r flwyddyn. www.pembrokeshire-breaks.co.uk/propdetails.cfm?PropID=4009. Cysylltwch ag Alan Ford 01239 682152

Faedre Fawr

Llandysul, SA44 4PB. Cottages with some private fishing and ideally situated for access to for Llandysul AA’s fisheries on the River Teifi. Mike Grayson  01559 362177

Llandysul, SA44 4PB. Bythynnod gyda rhywfaint o bysgota preifat ac mewn lleoliad delfrydol ar gyfer mynediad i bysgodfeydd AA Llandysul ar afon Teifi. Mike Grayson 01559 362177

Gilfach Cynnyddion

Banc-y-Ffordd, Llandysul, Carmarthenshire SA44 4RZ. Secluded rural cottage in lovely gardens within three miles of Llandysul A A’s fisheries at Rhydygalfe and Tyrdref. Nicky Stewart and David Griffith-Jones 01559 362734

Banc-y-ffordd, Llandysul, Sir Gaerfyrddin SA44 4RZ. Bwthyn gwledig diarffordd mewn gerddi hyfryd o fewn tair milltir i bysgodfeydd Llandysul a’r A yn Rhydygalfe a Tyrdref. Nicky Stewart a David Griffith-Jones 01559 362734

Tanycoed Bwthyn

Tanycoed, Pentrecwrt Road, Llandysul, Carmarthenshire, SA44 5AS. Holiday Cottage to let on working dairy farm, 100 yards from the River Teifi. 2 Bedrooms (1 x double and 2 x single beds). Short lets considered. Dogs welcome if kept under control. Cathy Brooke 01559 362259

Tanycoed, Heol Pentrecwrt, Llandysul, Sir Gaerfyrddin, SA44 5AS. Bwthyn gwyliau i’w osod ar fferm laeth weithredol, 100 llath o Afon Teifi. 2 ystafell wely (1 x dwbl a 2 x gwely sengl). Gosodiadau byr a ystyrir. Croeso i gŵn os ydynt yn cael eu cadw dan reolaeth. Cathy Brooke 01559 362259

Bwthyn Trewindsor Holiday Cottage

Ty Mari, Heol Horeb, Llandysul, Ceredigion SA44 4JN. Non-smoking. Alan and Mary Williams tel 01559 362575

Ty Mari, Heol Horeb, Llandysul, Ceredigion SA44 4JN. Dim ysmygu. Alan a Mary Williams ffôn 01559 362575

Glanrhyd-y-Pysgod Farm Cottages

Maesycrugiau, Pencader, SA39 9LX. Four cottages with a mile of fishing on the River Teifi plus a thrMaesycrugiau, Pencader, SA39 9LX. Pedwar bwthyn gyda milltir o bysgota ar afon Teifi ynghyd â Llyn brithyll tair erw. Gordon a Margaret Swain 01559 395253ee-acre trout lake. Gordon and Margaret Swain 01559 395253

Farthings

Gorrig Road, Llandysul, Ceredigion SA44 4LD. Double-bedroom flat, ensuite; lounge and kitchenette. Five minute walk to Llandysul A A beats on River Teifi. Daily/weekly rates. Colin & Sue George 01559 362965

Ffordd gorrig, Llandysul, Ceredigion SA44 4LD. Fflat dwbl ystafell wely, yna; lolfa a chegin fach. Taith gerdded pum munud i Landysul A curiad ar afon Teifi. Cyfraddau dyddiol/wythnosol. Colin-Sue George 01559 362965

Bryn Teify

Pont Llanio, Tregaron, Ceredigion SY25 6PS. Self contained ground floor apartment overlooking the Teifi. Sleeps 4. Fly tying, tuition and videos available. Toby and Susan Jackson 01974 298162

Pont Llanio, Tregaron, Ceredigion SY25 6PS. fflat llawr gwaelod hunangynhwysol yn edrych dros Afon Teifi. Cysgu 4. Clymu, dysgu a fideos ar gael. Toby a Susan Jackson 01974 298162

Pwlleog Cottage

Pontllwni, Maesycrugiau, Pencader, Ceredigion SA39 9LT. Close to and overlooking the River Teifi with easy access to Llandysul A A fishing and private fishing. Velma Thomas 01559 395267

Clydey Country Cottages

Lancych, Boncath, Pembrokeshire SA37 0LW. In the lower Teifi Valley. Nine cottages sleeping from 2 to 6 people. Dewi and Jacqui Davies 01239 698619

Lancych, Boncath, Sir Benfro SA37 0LW. Yn Nyffryn Teifi isaf. Naw bwthyn yn cysgu o 2 i 6 o bobl. Dewi a Jacqui Davies 01239 698619

Cottage on the banks of the River Clettwr.

Weeks and short breaks. Sleeps 4 – 6. Sue Andrews 01559 362893.

Wythnos a gwyliau byr. Cysgu 4-6. Sue Andrews 01559 362893.

Dewi Villa

Capel Dewi, Llandysul, Ceredigion SA44 4PP. Two bedrooms and own kitchen. Self-catering flatlet. Weeks and short breaks. In the Clettwr Valley about 3 miles from where the River Clettwr joins the Teifi. Contact Sue Andrews on 01559 362893. Website www.accommodationwestwales.co.uk

Capel Dewi, Llandysul, Ceredigion SA44 4TT. Ddwy ystafell wely a’i chegin ei hun. Fflat hunan-ddarpar. Wythnos a gwyliau byr. Yn Nyffryn Clettwr tua 3 milltir o’r fan lle mae afon Clettwr yn ymuno â’r Teifi. Cysylltwch â Sue Andrews ar 01559 362893. Gwefan www.accommodationwestwales.co.uk

Y Glyn

Drefach Felindre, Llandysul, Carmarthenshire, SA44 5YW. A spacious, newly converted barn set in 7

Drefach Felindre, Llandysul, Sir Gaerfyrddin, SA44 5YW. Ysgubor fawr, sydd newydd ei throsi, wedi’i gosod mewn 7 acer o dir preifat. Cysgu 8. Ross Dawson 01559 371645 acres of private grounds. Sleeps 8. Ross Dawson 01559 371645

Gaer Cottages

Cribyn, Lampeter, Cardiganshire SA48 7LZ. Nine traditional stone cottages with an emphasis on facilities for disabled visitors. Indoor heated swimming pool with Oxford dipper hoist; ramps, lifts etc. Richard and Linda 01570 470275

Cribyn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 7LZ. Naw bwthyn carreg traddodiadol gyda phwyslais ar gyfleusterau i ymwelwyr anabl. Pwll nofio poeth dan do gyda teclyn codi dipper Rhydychen; rampiau, lifftiau ac ati. Richard a Linda 01570 470275

Dolhaidd Mansion Holiday Cottages

Dolhaidd Mansion, Henllan, Llandysul SA44 5TG. Four cottages set in 25 acres of peaceful pasture. Each cottage sleeps 4 (one 5) and has its own private garden. Lower field borders the River Teifi; fishing available on weekly or daily basis. Near to Llandysul A A waters. Andrew Ashley 01559 371802

Plas dolhaidd, Henllan, Llandysul SA44 5TG. Pedwar bwthyn wedi’u gosod mewn 25 erw o borfa heddychlon. Mae pob bwthyn yn cysgu 4 (un 5) ac mae ganddo ei ardd breifat ei hun. Cae isaf yn ffinio ag Afon Teifi; pysgota ar gael ar sail wythnosol neu ddyddiol. Yn agos i Landysul A dyfroedd. Andrew Ashley 01559 371802

Geulan Felen Cottage

Pentrecwrt, Llandysul, Carmarthenshire SA44 5DA. Jo and Steve 01559 362054

Pentrecwrt, Llandysul, Sir Gaerfyrddin SA44 5DA. Jo a Steve 01559 362054

Cottage ‘Y Bwythyn’

Bryn-Llewelyn, Llanllwni, Pencader, Carmarthenshire SA39 9ED. Sleeps 4/6. Within easy reach of Llandysul A A fisheries at Llanybydder and Maesycrugiau. Mrs L S Joynson 01559 395237

Bryn-Llewelyn, Llanllwni, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9ED. cysgu 4/6. O fewn cyrraedd hawdd i Landysul a Physgodfeydd yn Llanybydder a Maesycrugiau. Mrs L S Joynson 01559 395237

Penffynnon

Aberporth, Cardigan, Cardiganshire SA43 2DA. Easy beach access; wheelchair ramps etc. Jann Tucker 01239 810387

Aberporth, Aberteifi, Ceredigion SA43 2DA. Mynediad hawdd i’r traeth; rampiau i gadeiriau olwyn ac ati. Jann Tucker 01239 810387

Ystrad House

Cilgerran Gorge Nature Reserve, Pembrokeshire. Ideal for large family gatherings and groups of friends. Enquiries: Chris and Beryl 01559 371235, 6 Parc Puw, Drefach Velindre, Llandysul, Carmarthenshire, SA43 2SS

Gwarchodfa natur ceunant Cilgerran, Sir Benfro. Delfrydol ar gyfer crynoadau teuluol mawr a grwpiau o ffrindiau. Ymholiadau: Chris a Beryl 01559 371235, 6 Parc Puw, Drefach Felindre, Llandysul, Sir Gaerfyrddin, SA43 2SS

Pen y Banc Cottage

Pen y Banc, Pencader, Carmarthenshire SA39 9AG. Detached stone cottage on a working organic farm on a tributary of the Teifi, three miles from Llandysul just off the A485 Lampeter to Carmarthen road. Sleeps 4. Mrs Penny Whitaker 01559 384515

Pen y banc, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9AG. Bwthyn cerrig sengl ar fferm organig weithiol ar un o lednentydd afon Teifi, dair milltir o Landysul, ychydig oddi ar yr A485, Llanbedr Pont Steffan i Heol Caerfyrddin. Cysgu 4. Mrs Penny Whitaker 01559 384515

Hollyville Cottage

Maesycrugiau, Pencader, Carmarthenshire SA39 9DL. Self-catering Cottage close to river, offering good quality accommodation in peaceful surroundings. 1.5 miles off A485 Lampeter to Carmarthen Road. Elizabeth Norris 01559 395301

Maesycrugiau, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9DL. Bwthyn hunan-ddarpar yn agos at yr afon, yn cynnig llety o ansawdd da mewn amgylchoedd heddychlon. 1.5 milltir oddi ar A485 Llanbedr Pont Steffan i ffordd Caerfyrddin. Elizabeth Norris 01559 395301

Coedmor-fach Cottages

Cellan, Lampeter, Carmarthenshire SA48 8HU. With panoramic views over the Teifi Valley, the traditional farmhouse and four stone barns are newly converted to a luxurious standard. Sleeps 2 to 6 people. Sue Morgan 01570 421189

Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Sir Gaerfyrddin SA48 8HU. Gyda golygfeydd panoramig o Ddyffryn Teifi, mae’r Ffermdy traddodiadol a’r pedair ysguboriau carreg newydd gael eu trawsnewid i safon foethus. Cysgu rhwng 2 a 6 o bobl. Sue Morgan 01570 421189

Other options..

Static Caravan on a smallholding with stunning valley views, 12 mins from Llandysul – sleeps 4 in 1 double and 1 twin room. Shower room, fully equipped kitchen and outside area.To book 07894 739 793 

Log Cabin on a smallholding with stunning valley views, 12 mins from Llandysul – sleeps 2 in 1 double room and also has a tent pitch. Log burner, shower room and fully fitted kitchen.To book 07894 739 793