Code of Conduct- Cod ymddygiad

We have a mantra at Llandysul Paddlers Mae gennym fantra yn Padlwyr Llandysul

Take only photos and leave only paddle strokes Dim ond tynnu lluniau a gadael dim ond strociau padlo

This is our mentality in any outdoor environment so please adopt it when visiting us. We have a code of conduct that we hope every paddler already adheres to, but if you want to refresh your memory its below.

Dyma ein meddylfryd mewn unrhyw amgylchedd awyr agored felly cofiwch ei fabwysiadu wrth ymweld â ni. Mae gennym god ymddygiad y gobeithiwn y bydd pob padlwr yn glynu ato eisoes, ond os ydych am adnewyddu eich cof ei isod.

 • Use only permitted access and egress points.
 • Avoid sudden or excessive noise.
 • Show consideration to the local community when parking vehicles.
 • Keep away from banks where angling is taking place.
 • Canoe in small groups whenever possible.
 • Avoid wildlife disturbance and environmental damage.
 • Be considerate to other water users.
 • Support local businesses if you can.
 • Leave no trace of your visit.
 • Get changed out of public view.
 • Be friendly and polite to local residents.
 • Pass fishermen on the opposite side of the river unless directed otherwise.
 • Follow the country code.
 • Promoting the conservation of the environment:
 • Defnyddiwch fannau mynediad ac allanfeydd a ganiateir yn unig.
 • • Osgowch sŵn sydyn neu ormodol.
 • • Dangos ystyriaeth i’r gymuned leol wrth barcio cerbydau. •
 • Cadwch draw o fanciau lle mae pysgota’n digwydd. •
 • Canŵio mewn grwpiau bach lle bo’n bosibl.
 •  Osgoi tarfu ar fywyd gwyllt a niwed i’r amgylchedd.
 • Bod yn ystyriol o ddefnyddwyr dŵr eraill.
 • Cefnogwch fusnesau lleol os gallwch.
 • Peidiwch â gadael unrhyw olion o’ch ymweliad.
 • Yn cael ei newid allan o olwg y cyhoedd.
 • Bod yn gyfeillgar ac yn gwrtais i drigolion lleol.
 • Mynd heibio i bysgotwyr ar ochr arall yr afon oni bai y cyfeirir fel arall.
 • Dilynwch y Cod Cefn Gwlad.
 • Hyrwyddo cadwraeth yr Amgylchedd.

Llandysul Paddler’s statement
At Llandysul Paddlers we expect a high standard of behaviour and practice to be followed while using the natural resources in our village. The standard that expected is only to use permitted access and egress points, that do not effect the natural landscape and the surrounding wildlife; when using those points, please take into consideration of local residence.  There are numerous organisations that have been established to ensure the continuation of these activities, alongside the continuous conservation of the environment.

Datganiad padlwr Llandysul Yn Padlwyr Llandysul Rydym yn disgwyl y bydd safon uchel o ymddygiad ac ymarfer yn cael eu dilyn wrth ddefnyddio’r adnoddau naturiol yn ein pentref. Y safon ddisgwyliedig yw defnyddio mynedfeydd ac allanfeydd, nad ydynt yn effeithio ar y dirwedd naturiol a’r bywyd gwyllt o’i hamgylch; wrth ddefnyddio’r pwyntiau hyn, dylech ystyried preswylfa leol. Mae nifer o sefydliadau wedi’u sefydlu i sicrhau bod y gweithgareddau hyn yn parhau, ynghyd â chadwraeth barhaus yr amgylchedd.

Good practice and guidance Wales has a large amount of inland and coastal waters that are amongst the best in Europe, if not the World. These water sources are used for sport and recreation, those participating should do so in an appropriate and considerate manner.

Arferion da a chanllawiau Mae gan Gymru nifer fawr o ddyfroedd mewndirol ac arfordirol sydd ymhlith y gorau yn Ewrop, os nad y byd. Defnyddir y ffynonellau dåμr hyn ar gyfer chwaraeon a hamdden, dylai’r rhai sy’n cymryd rhan wneud hynny mewn modd priodol ac ystyriol

Damage
Please ensure when you are launching that you use the permitted access and aggress points (please ask at the centre), this will enable us to decrease the amount of erosion along the riverbank.  The river and its surroundings is home to various animals and plants, so please avoid the disturbance of these and erosion where possible.
When paddling during low water conditions, please avoid paddling over gravel banks, as this could damage the riverbed and your canoe.  While canoeing along the river, if you happen to see any environmental or suspicious activity, please notify the centre manager, Gareth Bryant.  If you see anyone in genuine danger, on or off the water, offer them assistance, but do not put yourself or anyone of your group in risk.

Difrod Gwnewch yn siŵr pan fyddwch yn lansio eich bod yn defnyddio’r pwyntiau mynediad a aggi a ganiateir (Gofynnwch yn y Ganolfan), bydd hyn yn ein galluogi i leihau faint o erydiad ar hyd glan yr afon. Mae’r afon a’r ardal o’i hamgylch yn gartref i wahanol anifeiliaid a phlanhigion, felly cofiwch osgoi tarfu ar y rhain ac erydiad lle bo modd. Wrth padlo yn ystod amodau dŵr isel, dylech osgoi padlo dros gloddiau graean, gan y gallai hyn ddifrodi gwely’r afon a’ch canŵ. Wrth ganŵio ar hyd yr afon, os ydych yn digwydd gweld unrhyw weithgaredd amgylcheddol neu amheus, rhowch wybod i reolwr y Ganolfan, Gareth Bryant. Os gwelwch chi unrhyw un mewn perygl gwirioneddol, ar y dŵr neu oddi arno, cynigiwch gymorth, ond peidiwch â rhoi eich hun neu unrhyw un o’ch grŵp mewn perygl.

Pollution
Ensure that you take any rubbish home with you and have no trace of your visit as littering can have a significant effect on the local environment.  If you are a smoker, take your cigarette butts away with you and dispose of them appropriately.

Llygredd Sicrhewch eich bod yn mynd ag unrhyw sbwriel adref gyda chi ac ni fyddwch yn gweld unrhyw olion o’ch ymweliad gan y gall taflu sbwriel gael effaith sylweddol ar yr amgylchedd lleol. Os ydych yn ysmygwr, ewch â’ch bonion sigaréts i ffwrdd gyda chi a’u gwaredu’n briodol.

Disturbance
Keep an eye out for anglers on the riverbanks and keep away from the edges of the bank: if you see them, ensure that you pass them on the opposite side of the river.  Be considerate of other river users; show consideration to organised events and give way to them, as this will ensure that you can share the water peacefully without conflict.
When taking a group out on the river, try to keep the volume of noise to a minimum.  Bridge Street residents have requested water users to keep noise down when passing their land.  With this in mind, be polite to local residence; if you act in a responsible manner, it will continue the good relationship between the residents and the landowners.  Use the centre and public changing facilities to avoid indecent exposure.
Please use the centre’s car park as not to obstruct roads or entranceways to other buildings or facilities.  Whilst on the river, avoid collisions with other users, and indicate your presence to them.  Before entering any land, ensure that you have gained permission from the landowner.

Aflonyddwch Cadwch lygad am bysgotwyr ar lannau’r afon a chadwch draw oddi wrth ymylon y clawdd: os gwelwch chi, gwnewch yn siŵr eich bod yn eu pasio ar ochr arall yr afon. Bod yn ystyriol o ddefnyddwyr eraill yr afon; dangos ystyriaeth i ddigwyddiadau a drefnir ac ildio iddynt, gan y bydd hyn yn sicrhau y gallwch rannu’r dŵr yn heddychlon heb wrthdaro. Wrth gymryd grŵp allan ar yr afon, ceisiwch gadw’r cyfaint o sŵn i’r lleiafswm. Mae preswylwyr Stryd y bont wedi gofyn i ddefnyddwyr dŵr gadw sŵn i lawr wrth basio eu tir. Gyda hyn mewn golwg, bod yn gwrtais i breswylfa leol; Os byddwch yn ymddwyn mewn ffordd gyfrifol, bydd yn parhau â’r berthynas dda rhwng y preswylwyr a’r tirfeddianwyr. Defnyddio’r ganolfan a chyfleusterau newid cyhoeddus i osgoi amlygiad anweddus. Defnyddiwch faes parcio’r ganolfan yn lle peidio â rhwystro ffyrdd neu entranceways i adeiladau neu gyfleusterau eraill. Tra ar yr afon, osgowch wrthdrawiadau â defnyddwyr eraill, a nodwch eich presenoldeb iddynt. Cyn mynd ar unrhyw dir, gofalwch eich bod wedi cael caniatâd y tirfeddiannwr.