Club Pathway – llwybrau'r clwb

We would like to introduce our Club and Centre Pathway! As a club we try and give our paddlers as much opportunity to go paddling and have come up with a pathway that you can hopefully follow. It looks at and highlights what we have on our doorstep so in Llandysul we have a great pool so lots of pool sessions, a great river that is ideal for intro to paddling and slalom and some great rivers for leadership and exploring. The Sea is great and not too far from us so we try and get out in the summer months but for those looking for more sea adventures we would advise linking in with Cardigan Bay Sea Kayakers as they go out all year. We hope this helps with your paddler progression. If you have any questions or ideas for the club just drop us an email – bpaddlers@aol.com

Hoffem gyflwyno ein llwybr clwb a Chanolfan! Fel clwb Rydym yn ceisio rhoi cymaint o gyfle i’n Padlwyr i fynd i badlo ac rydym wedi cynnig llwybr y gallwch ei ddilyn, gobeithio. Mae’n edrych ar yr hyn sydd gennym ar garreg ein drws, ac yn tynnu sylw ato felly yn Llandysul Mae gennym bwll gwych felly llawer o sesiynau pŵl, afon fawr sy’n ddelfrydol ar gyfer cyflwyniad i badlo a Slalom a rhai afonydd gwych ar gyfer arwain ac archwilio. Mae’r môr yn wych ac nid nepell oddi wrthym felly rydym yn ceisio ac yn mynd allan yn ystod misoedd yr haf ond i’r rhai sy’n chwilio am fwy o anturiaethau’r môr byddem yn cynghori cysylltu â Chaiacwyr môr Bae Ceredigion wrth iddynt fynd allan drwy’r flwyddyn. Gobeithiwn y bydd hyn yn eich helpu i symud ymlaen. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu syniadau ar gyfer y clwb, dim ond anfon e-bost @ bpaddlers@aol.com

Llandysul Paddlers Club Pathway Stage 1- Introduction to Paddle sports – Indoors at Calon Tysul  – Pool sessions are a great way to introduce paddle sports and water confidence to beginners or people wanting to come in and have a go. Being inside in a safe warm environment provides the first step into the Paddlers Club Pathway. Details of when we offer these sessions can be found below. All these sessions are run by our team of instructors at Llandysul Paddlers.

Llwybr Clwb Padlwyr Llandysul cam 1-Cyflwyniad i gynnal chwaraeon padlo – y tu mewn i’r tŷ yng nghraidd Tysul-Mae sesiynau pwll yn ffordd wych o gyflwyno chwaraeon padlo a hyder dŵr i ddechreuwyr neu bobl sydd eisiau dod i mewn a chael eu llaw. Bod y tu mewn i amgylchedd cynnes a diogel yn rhoi’r cam cyntaf i mewn i lwybr y clwb padlwyr. Mae manylion ynghylch pryd y byddwn yn cynnig y sesiynau hyn i’w gweld isod. Mae’r sesiynau hyn i gyd yn cael eu cynnal gan ein tîm o hyfforddwyr yn Padlwyr Llandysul

Monday Night Sessions – 7pm – 8pm – Introduction Session Fun session covering all aspects from water confidence, paddling games, getting safely in and out a boat, team work and intro to rolling. 8pm – 9pm – Adult/ Advanced Session. Looking to tailor to a more mature audience but juniors welcome. Looking at developing skills listed above as well as more advanced rolling and paddling skills.

Sesiynau nos Lun-7pm – 8pm – sesiwn Cyflwyniad sesiwn hwyliog yn ymdrin â phob agwedd ar hyder dŵr, gemau padlo, mynd i mewn ac allan yn ddiogel mewn cwch, gwaith tîm a chyflwyniad i’r Rhod. 8pm – 9pm – sesiwn oedolion/uwch. Yn awyddus i deilwra i gynulleidfa fwy aeddfed ond croesewir yr iau. Edrych ar ddatblygu sgiliau a restrir uchod yn ogystal â sgiliau rholio a padlo mwy datblygedig.

Saturday Sessions – 12.30 – 1.30pm – Ladies only session #GIRLPOWER Very similar to the Introduction sessions we run on a Monday night but for girls/ladies only. 1.30 – 2.30pm – Club pool session. Pool Session offered to all our club paddlers and new paddlers aimed at providing a fun session for all.

Sesiynau dydd Sadwrn-12.30 – 1.30 pm – sesiwn i ferched yn unig #GIRLPOWER yn debyg iawn i’r sesiynau cyflwyno a gynhelir gennym ar nos Lun ond i ferched/merched yn unig. 1.30-2.30 pm – sesiwn pwll y clwb. Sesiwn pwll yn cael ei gynnig i bob un o’n Padlwyr clwb a’r Padlwyr newydd gyda’r nod o ddarparu sesiwn hwyliog i bawb.

Stage 2 – Outdoors Lake and river sessions Lake and river sessions are the next in your paddling journey. Here you learn to use all the skills you’ve learned in the pool and apply them to the great outdoors. At Llandysul paddlers we have our own lake on site which provides a safe environment to learn more skills and experience different boats and types of paddling. It’s here where we offer 2 different routes to progress down. Session times and activity days listed below.

Cam 2 – sesiynau llynnoedd ac afonydd yn yr awyr agored sesiynau Llyn ac Afon yw’r rhai nesaf yn eich taith padlo. Yma, rydych chi’n dysgu defnyddio’r holl sgiliau rydych chi wedi’u dysgu yn y pwll a’u cymhwyso i’r awyr agored. Yn Padlwyr Llandysul Mae gennym ni ein Llyn ein hunain ar y safle sy’n darparu amgylchedd diogel i ddysgu mwy o sgiliau a phrofi gwahanol gychod a mathau o badlo. Dyma le rydym yn cynnig 2 lwybr gwahanol i symud ymlaen. Amserau sesiynau a diwrnodau gweithgareddau a restrir isod.

Canoe SlalomCanoe slalom is a fantastic competitive discipline and the Olympic pathway we support at Llandysul paddlers. Over the years we have produced multiple Welsh and British champions and team members and have one of the best slalom programs in the UK. If you are interested in going down this route sessions are listed below. Monday, Tuesday, Wednesday Thursday Sessions 4.30pm – 5.30pm These sessions are coach lead and are run on the lake to start with before progressing to the river to build your slalom skills. Racing and club trips are also available when you feel ready to test your skills!

Slalom Canŵ – canŵ Mae Slalom yn ddisgyblaeth gystadleuol wych ac yn llwybr y Gemau Olympaidd Rydym yn ei gefnogi yn Padlwyr Llandysul. Dros y blynyddoedd rydym wedi cynhyrchu nifer o bencampwyr ac aelodau tîm Cymreig a Phrydeinig ac mae gennym un o’r rhaglenni Slalom gorau yn y DU. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynd i lawr y llwybr hwn, rhestrir y sesiynau hyn isod. Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher sesiynau dydd Iau 4.30 pm – 5.30 pm Mae’r sesiynau hyn yn arwain y goets ac yn cael eu rhedeg ar y Llyn i ddechrau cyn symud ymlaen i’r afon i adeiladu eich sgiliau Slalom. Mae tripiau rasio a chlwb ar gael hefyd pan fyddwch chi’n teimlo’n barod i brofi eich sgiliau!

Recreational – Our Recreational pathway covers multiple disciplines and experiences for all to try. From open boating to white water paddling we have a wealth of knowledge on offer. Recreation activities are generally more group and social experiences catering to all levels and ages.

Club Days Wednesday 5.30 – 7.30pm (April – October) Saturday 9.30 – 11.30am (All year round) Instructor lead and looking to develop your skills on the lake before moving onto the river Teifi which flows beside the center. These days are great for deciding which craft/boat you’d like to try and having a fun friendly atmosphere to explore/ experience this in.

Hamdden-mae ein llwybr hamdden yn cynnwys disgyblaethau a phrofiadau lluosog i bawb roi cynnig arnynt. O gychod agored i badlo dŵr gwyn mae gennym gyfoeth o wybodaeth i’w gynnig. Yn gyffredinol mae gweithgareddau hamdden yn fwy o brofiadau grŵp a chymdeithasol sy’n darparu ar gyfer pob lefel ac oedran.

Dyddiau Clwb Mercher 5.30-7.30 pm (Ebrill – Hydref) Sadwrn 9.30-11.30 am (drwy’r flwyddyn) hyfforddwr arweiniol ac yn edrych i ddatblygu eich sgiliau ar y Llyn cyn symud i’r afon Teifi sy’n llifo wrth ochr y Ganolfan. Mae’r dyddiau hyn yn wych ar gyfer penderfynu pa grefft/cwch yr hoffech ei geisio a chael awyrgylch hwyliog a chyfeillgar i archwilio/profi hyn.

Adventure club Monday 10 – 1pm Adventure club caters for kids who are home educated and are looking for a fun few hours to learn new skills and have amazing experiences with the water sports activities we have to offer here at Llandysul paddlers.

Clwb antur-dydd Llun 10 – 1pm Mae Clwb antur yn darparu ar gyfer plant sy’n cael eu haddysgu yn y cartref ac sy’n chwilio am ychydig o oriau i ddysgu sgiliau newydd a chael profiadau anhygoel gyda’r gweithgareddau chwaraeon dŵr sydd gennym i’w cynnig yma yn Padlwyr Llandysul.

Club Trips – Club trips are offered throughout the year and generally run either on a Saturday or a Sunday depending on availability. These offer a great way to experience and explore new rivers once you feel comfortable with your paddling skills. Instructor lead and always great fun for all.

Tripiau Clwb-Cynigir tripiau Clwb drwy gydol y flwyddyn ac yn gyffredinol maent yn rhedeg naill ai ar ddydd Sadwrn neu ar y Sul yn dibynnu ar argaeledd. Mae’r rhain yn cynnig ffordd wych o brofi ac archwilio afonydd newydd ar ôl i chi deimlo’n gyfforddus gyda’ch sgiliau padlo. Arweinydd ysgrythurol a hwyl fawr bob amser i bawb.

Stage 3 – Leadership/Awards Recognition Throughout your journey you may find yourself looking to expand your knowledge within a discipline, gain recognition for your skills within a chosen class or learn valuable safety skills to ensure you always operate safely and are prepared to deal with every scenario you may encounter on the river.  At this stage we offer 3 routes which we can guide you down at the Paddlers all under the British canoeing courses we run throughout the year.

Cam 3 – rhoi cydnabyddiaeth i arweinyddiaeth/gwobrau drwy gydol eich taith efallai y byddwch chi’n ystyried ehangu eich gwybodaeth o fewn disgyblaeth, cael cydnabyddiaeth am eich sgiliau o fewn dosbarth dewisedig neu ddysgu sgiliau diogelwch gwerthfawr i sicrhau eich bod bob amser yn gweithredu’n ddiogel a’ch bod yn barod i ddelio â phob senario y gallech ddod ar ei draws ar yr afon. Ar y cam hwn, rydym yn cynnig 3 llwybr y gallwn eich tywys i lawr yn y padlwyr o dan y cyrsiau canŵio Prydeinig a gynhelir gennym drwy gydol y flwyddyn.

Leadership awards These are awards centred around learning how to instruct and understanding the principals behind what we use as COACHES or PADDLESPORTS LEADERS. These qualifications are also useful if you aspire to work in the outdoors industry and open a whole world of opportunity’s and experience to explore.

Dyfarniadau arweinyddiaeth Mae’r rhain yn ddyfarniadau sy’n ymwneud â dysgu sut i gyfarwyddo a deall y Prifathrawon y tu ôl i’r hyn a ddefnyddiwn fel hyfforddwyr neu arweinwyr chwaraeon PADLO. Mae’r cymwysterau hyn hefyd yn ddefnyddiol os ydych yn dyheu am weithio yn y diwydiant awyr agored ac agor byd o gyfleoedd a phrofiad i’w archwilio.

Personal Performance Awards The NEW Personal Performance Awards are designed for paddlers wanting to gain recognition of their learning and development, in the craft and environment they have chosen. We offer a whole host of awards which can all be run from the paddlers.

Gwobrau perfformiad personol Mae’r gwobrau perfformiad personol newydd wedi’u cynllunio ar gyfer Padlwyr sydd am gael cydnabyddiaeth o’u dysgu a’u datblygiad, yn y grefft a’r amgylchedd a ddewiswyd ganddynt. Rydym yn cynnig llu o wobrau y gellir eu rhedeg o’r Padlwyr.

Safety Safety on a river or on sheltered water can never be taken lightly. We offer a wide variety of courses for all your watersports and first aid needs.

Ni ellir byth cymryd diogelwch ar afon neu ar ddŵr cysgodol yn ysgafn. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ar gyfer eich holl anghenion chwaraeon dŵr a chymorth cyntaf

Additional Information. Club contacts

Recreational Coaches – Hyfforddwyr hamdden
Lead Recreational Coaches – Prif hyfforddwyr hamdden

Joey chapman – Joeychapmanoutdoor@gmail.com Gareth Bryant – bpaddlers@aol.com – 07900570440                     

Slalom Performance Coaches – Hyfforddwyr perfformiad Slalom
Gareth Bryant – bpaddlers@aol.com – 07900570440
Hannah Clements – hannahclem1@aol.com
Joey Chapman – Joeychapmanoutdoor@gmai.com

First aid courses – cyrsiau cymorth cyntaf

For all courses and awards related to Stage 3 contact
James Bowen – bpaddlers@aol.com

Memberships and costs – Aelodaeth a chostau
No Membership: £5pp every session (inc all Recreational, slalom or pool session
Basic Membership: Junior (U18) £1pp a month direct debit. 50% of all club sessions. Senior £2pp a month direct debit. 50% of all club sessions. Family £4 a month direct debit. 50% of all club sessions.
Gold Membership: £10pp a month direct debit. Free access to all club sessions. Discounted Club trips + 10% Outdoor kit 4 U Family £15 a month direct debt. Free access to all club sessions. Discounted Club trips + 10% Outdoor kit 4 U

Dim aelodaeth: £ 5PP pob sesiwn (gan gynnwys pob sesiwn hamdden, Slalom neu bwll
Aelodaeth sylfaenol: iau (U18) £ 1TT y mis debyd uniongyrchol. 50% o holl sesiynau’r clwb. Uwch £ 2tt y mis debyd uniongyrchol. 50% o holl sesiynau’r clwb. Teulu £4 y mis debyd uniongyrchol. 50% o holl sesiynau’r clwb.
Aelodaeth Aur: £ 10tt y mis debyd uniongyrchol. Mynediad am ddim i holl sesiynau’r clwb. Teithiau Clwb gostyngol + 10% KIT awyr agored 4 U teulu £15 y mis dyled uniongyrchol. Mynediad am ddim i holl sesiynau’r clwb. Teithiau clwb wedi’u disgowntio + 10% KIT awyr agored 4 U

Annual Trips & Events – Digwyddiadau blynyddol
Llandysul Division 1 Slalom – March 9th and 10th
Llandysul Division 4 Slalom – March 9th and 10th
Llandysul paddlers river fest – August 14th – 18th 2019
France Trip – August 20th -30th 2019
Llandysul Division 1 slalom October 12th and 13th
Llandysul Division 4 Slalom October 12th and 13th
Teifi Tour – Always the Last weekend in October

Llandysul adran 1 Slalom-Mawrth 9fed a’r 10fed
Llandysul adran 4 Slalom-Mawrth 9fed a’r 10fed
Gŵyl Padlwyr Llandysul fest – Awst 14eg – 18fed 2019
Taith Ffrainc – Awst 20fed-30ain 2019
Llandysul adran 1 Slalom Hydref 12fed a’r 13eg
Adran Llandysul 4 Slalom Hydref 12fed a 13eg
Taith Teifi – bob amser y penwythnos olaf ym mis Hydref