Adventure Club – Clwb Antur!

Adventure Club’ is focused towards children that are home educated within West Wales. The aim of Adventure club is to provide an opportunity for youngsters to meet and interact with others through adventure all while making memories!

Mae ‘Adventure Club’ yn canolbwyntio ar blant sy’n cael eu haddysgu gartref yng Ngorllewin Cymru. Nod clwb Antur yw rhoi cyfle i bobl ifanc gwrdd a rhyngweithio ag eraill trwy antur i wneud atgofion!

What do we do, well we aim to be outside using either the River or Lake here on site for Kayaking, Rafting, Arking, River swimming or if needs be we are able to use the local swimming pool for Kayaking, Canoeing or use the on-site Climbing wall.

Beth rydyn ni’n ei wneud, wel rydyn ni’n anelu at fod y tu allan gan ddefnyddio naill ai’r Afon neu’r Llyn yma ar y safle ar gyfer Caiacio, Rafftio, Arking, nofio ar yr afon neu os oes angen, rydyn ni’n gallu defnyddio’r pwll nofio lleol ar gyfer Caiacio, Canŵio neu ddefnyddio’r ‘ -Gosod safle wal.

We meet at Llandysul Paddlers Office at 10am on a Monday morning to go through the plan of the day and what kit we will need. 

The session requires all members to become a GOLD member at the Canoe centre (link can be found below) with the GOLD membership the session is then £5pp.

Link for membership: https://llandysul-paddlers.org.uk/membership/

Rydyn ni’n cwrdd yn Swyddfa llandysul paddlers am 10am ar fore Llun i fynd trwy gynllun y dydd a pha git fydd ei angen arnom.

Mae’r sesiwn yn ei gwneud yn ofynnol i bob aelod ddod yn aelod AUR yn y ganolfan Canŵio (gellir gweld y ddolen isod) gyda’r aelodaeth AUR, yna mae’r sesiwn yn £ 5 y pen.

Dolen ar gyfer aelodaeth: https://llandysul-paddlers.org.uk/membership/

For further information regarding ‘Adventure Club’ Please contact Joey via Email: Joeychapmanoutdoor@gmail.com. 

I gael rhagor o wybodaeth am ‘ clwb antur ‘ cysylltwch â Joey drwy e-bost: Joeychapmanoutdoor@gmail.com.